Markowe kosmetyki Kelly Baker Viva

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady kupna oraz sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy https://www.kelleybakersbrows-viva.com/ , którego właścicielem jest firma:
 2. Studio Viva
  Anna Kurowska
  ul. Dolna 13
  64-100 Leszno
  NIP 697-206-57-86

 3. Sprzedaż w sklepie odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (dalej „Klient”), a sprzedającym  (dalej „Sklep”).
 4. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Klient Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz go akceptuje

2. Oferowane produkty

 1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są kosmetyki i przybory kosmetyczne (dalej „Produkty”), których producentem jest firma: Kelley Baker Brows 1636 Abbot Kinney Blvd, Venice, CA 90291, Stany Zjednoczone

3. Zamówienie

 1. Przed złożeniem pierwszego zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient dokonuje zamówienia na stronie internetowej Sklepu, poprzez wypełnienie następujących czynności:
  • zarejestrowanie/ zalogowanie się na stronie Sklepu,
  • wybór rodzaju Produktu oraz jego ilości, a następnie kliknięcie przycisku „do koszyka”,
  • wybór sposobu płatności oraz dostawy,
  • zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz potwierdzenie jego akceptacji,
  • sprawdzenie zamówienie oraz jego zatwierdzenie.
 3. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, Sklep potwierdza jego przyjęcie drogą e-mailową lub telefoniczną.
 4. W razie przedstawienia przez Klienta danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, Sklep podejmuje próbę skontaktowania się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną. W razie niemożliwości skontaktowania się z Klientem lub niemożności poprawienia błędów Sklep może anulować zamówienie, o czym Klient zostaje poinformowany. W razie zapłacenia przez Klienta ceny Sklep zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 5. Sprzedaż promocyjna obejmuje wybrane towary i obowiązuje w określonym przedziale czasu. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień, aż do wyczerpania się zapasów Produktu bądź też upłynięcia terminu promocji.

4. Realizacja zamówień

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia Sklep przystępuje do realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem §3 pkt. 4). Następuje to:
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – po wpłynięciu środków na konto Sklepu,
  • w przypadku płatności przelewy24.pl – po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności.
 2. Sklep zobowiązuje się do wysyłki towaru na adres wskazany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przystąpienia do realizacji zamówienia.

5. Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w jednej z trzech form:
  • za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze dostarczonych Produktów,
  • przelewem bankowym – płatność na konto bankowe Sklepu,
  • e-przelew – płatność on-line za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.
 4. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego oraz płatności on-line Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia jego przyjęcia przez Sklep. W razie braku zapłaty lub zapłaty kwoty niekompletnej, Sklep może anulować zamówienie, o czym Klient zostaje poinformowany. W razie zapłacenia przez Klienta części ceny Sklep zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

6. Dostawa

 1. Wysyłkę towarów realizujemy na terenie Polski.
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem kurierskiej FEDEX.
 3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący, za wyjątkiem zamówień, dla których wartość zamówionych Produktów przekracza 240 zł.
 4. Koszty przesyłki zależne są od dostawcy oraz sposobu płatności. Przedstawia to poniższa tabela.

7. Reklamacje

 1. Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).
 2. W razie niezgodności Produktu z umową Klient powinien wysłać niezgodny z umową Produkt wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu. Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe. Klient zobowiązany jest także sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz określić swoje oczekiwania wobec Sklepu i dołączyć pismo do przesyłki.
 3. Ze względu na charakter oferowanych produktów podstawy reklamacji nie mogą stanowić różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (np. jasność koloru czy proporcje).
 4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania Klienta zostanie on poinformowany listownie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sklep.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek Produktów reklamowanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Gdy realizacja pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji Klienta, koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 8. Osobom fizycznym, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługują uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie. Jednocześnie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, wynikająca z art. 556. § 1 Kodeksu cywilnego w stosunku do tychże Klientów jest wyłączona.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru, składając stosowne oświadczenie na adres e-mailowy Sklepu lub listownie na adres stacjononarny z dopiskiem "ZWROT".
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 4. Koszt dostarczenia oświadczenia i Produktu ponosi Klient.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem „ZWROT” dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu dokonaną wpłatę na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim w związku z odstąpieniem od umowy. 
 8. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

9. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania newslettera Sklepu. Przez Newsletter należy rozumieć elektroniczne materiały informacyjne na temat oferty Sklepu oraz promocji.
 2. Klient zamawiając prenumeratę newslettera wyraża równocześnie zgodę na jego dostarczanie na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera poprzez przesłanie na adres mailowy bądź stacjonarny Sklepu oświadczenia, że rezygnuje z prenumeraty newslettera.

10. Ochrona danych osobowych

 1. W zakresie ochrony danych osobych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma: Studio Viva Anna Kurowska.
 3. Rejestrując się w Sklepie oraz dokonując zakupu, Klient dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. 
 5. Sklep zapewnia realizację obowiązujących uprawnień, w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

11. Własność intelektualna

 1. Zawartość Sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 2. Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawarte należą do firmy: Studio Viva Anna Kurowska
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi.
 4. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody jego administratora jest zabronione.

12. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie, a informacja na temat jego zmiany pojawi się na stronie głównej Sklepu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, zarejestrowani Klienci zostaną o zmianie Regulaminu poinformowani drogą e-mailowa z takim samym okresem wyprzedzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać drogą e-mailową bądź też listownie. 
 4. Powyższy regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2017.


Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X